Nowenna do Ducha Świętego od 15.05

 Zapraszamy na Nowennę do Ducha Świętego od 15 maja br., w trakcie Nabożeństwa Majowego.

 

I, IV i VII Dzień Nowenny

 

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

Panie Jezu Chryste  312798_HP24_34

            W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś swym Apostołom nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: “Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym… Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami.., aż po krańce ziemi.” ( Dz 1. 4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi Twoimi uczniami trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Wierzymy, że On nieustannie zstępuje na Kościół, udziela mu swoich darów, ożywia go i przenika swoją mocą i miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca i Ciebie, naszego Pana, Zbawiciela wszystkich ludzi. Pragniemy otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju  i gdziekolwiek nas poślesz. Dlatego prosimy Cię: Ześlij na nas Ducha Twego !

 

INTENCJE BŁAGALNE

 Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

– Ześlij na nas Ducha Twego.

Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

– Ześlij na nas Ducha Twego.

Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy

 postępowali zawsze jak dzieci Boga.

– Ześlij na nas Ducha Twego.

Objaw wszystkim narodom Twoją Ewangelię, aby wszyscy zostali doprowadzeni do posłuszeństwa wierze.

– Ześlij na nas Ducha Twego.

Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

– Ześlij na nas Ducha Twego.

Spraw, aby postępowanie każdego z nas pociągało bliźnich do Ciebie, przynosiło im dobro i zbudowanie.

– Ześlij na nas Ducha Twego.

Niech przybędzie Twój Duch i łaskawie kieruje dziejami świata, odnawiając oblicze ziemi.

– Ześlij na nas Ducha Twego.

Prowadź światłem Ducha Świętego tych, którzy nami rządzą. Niech będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich.

– Ześlij na nas Ducha Twego.

Ty który w dniu Piećdziesiątnicy wezwałeś do Kościoła rozproszone ludy, spraw przez Ducha Twojego, aby cały świat zjednoczył się w wierze.

– Ześlij na nas Ducha Twego.

Chrystus: Ojcze nasz…

Modlitwa końcowa:

Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno rozgorzał. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. – Amen.

II, V i VIII Dzień Nowenny

 

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

 Panie Jezu Chryste!  la pentecoste ridotta

Na Ostatniej Wieczerzy Apostołom zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia od świata obiecałeś Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: “Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ w was przebywa i wwas będzie.” (J 14, 16-17) Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu zstąpił na Kościół i zamieszkał w nim na zawsze. Napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują. On utrzymuje Kościół w ciągłej młodości. Wierzymy, Panie, w Jego obecność wśród nas. Wierzymy, że Duch Święty, który zamieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka w nas i jednoczy z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: “Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu!”

 

INTENCJE BŁAGALNE

 Ześlij, Panie, Ducha Twego, którego miałeś posłać, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

– Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Wejrzyj, Panie, na wszytkich, którzy noszą imię chrześcijan, by Duch Święty doprowadził ich do jedności..

– Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Jezu Chryste wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili Twe owce skutecznie do zbawienia.

– Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Spraw, aby kierował nami nie duch świata, lecz Duch Święty, który od Ciebie pochodzi.

– Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Ześlij na Kościół Ducha jedności, aby ustąpiły niezgoda, nienawiść i podziały.

– Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Udziel nam pomocy Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

– Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Przygotuj, Panie dusze wiernych ożywiającą Twą łaską, aby z radością przyjmowali dary Ducha Świętego.

– Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

Daj nam sczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

– Uświęć nas w Duchu Świętym, Panie Jezu.

 MODLITWA PAŃSKA

 A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan, Jezus

Chrystus: Ojcze nasz…

Modlitwa końcowa:

Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również pokojem i jednością. Przez Chrystusa, Pana naszego.                      -Amen.

III, VI, i IX Dzień Nowenny

 

ROZWAŻANIA WSTĘPNE

 Panie Jezu Chryste!  Spirito Santo Gloria Bernini templari

Niegdyś w świątyni Jerozolimskiej wołałeś do ludu: ieśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije!” Jak rzekło Pismo: “Strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza” ( J 7, 37-38). A powiedziałeś to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Ciebie. W każdym z nas, obmytym wodą chrztu, powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. To On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania, rozlewa w sercach miłość. Z Jego hojności otrzymujemy siedem darów, których pełnia jest w Tobie. Z Jego łaski pochodzą cnoty i dobre uczynki, które Twój Apostoł nazywa owocami Ducha Świętego: “Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobro, wierność, łagodność, opanowanie” ( Gal 5, 22-23). To Duch Święty uczy nas modlitwy, “gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” ( Rz 8, 28 ). Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to, wołamy: “Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie”.

INTENCJE BŁAGALNE

 Niech Twoje słowo, Chryste, mieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych Ducha.

– Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

– Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

– Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Napełnij nas radością i pokojem w wierze, abyśmy obfitowali w nadzieii i mocy Ducha Świętego.

– Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twojej miłości nie odłączyło utrapienie, ucisk ani prześladowanie.

– Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Ześlij Ducha Twego, upragnionego gościa naszych dusz i nie dozwól, abyśmy Go kiedykolwiek zasmucili.

– Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

– Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Udziel nam łaski, abyśmy nie osądzali naszych bliźnich ani nie gardzili nimi, ponieważ wszyscy staniemy kiedyś przed Twoim sądem.

– Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

Ześlij Ducha Twego, światłość najświętszą, aby napełnił nasze serce.

– Niech nas uświęca Twój Duch, o Panie.

 

MODLITWA PAŃSKA

 A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus: Ojcze nasz…

Modlitwa końcowa:

Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

– Amen.

– See more at: http://katolickapolonia.com/Modlitwa-Novenna-do-Ducha-Swietego.htm#sthash.txEayBrB.dpuf

See more at: http://katolickapolonia.com/Modlitwa-Novenna-do-Ducha-Swietego.htm#sthash.txEayBrB.dpuf