slide_3

SPRAWY POCHÓWKU WAŻNE PROSZĘ PRZECZYTAĆ poniżej punkt. 1 -3.

Pogrzeby odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu z księdzem dyżurującym w parafii. W pogrzeb zawsze zaangażowane są trzy podmioty:

A. Zakład pogrzebowy; B. Parafia; C. Zarząd cmentarza). W celu załatwienia spraw pogrzebowych trzeba skontaktować się z zakładem pogrzebowym, proboszczem lub księdzem dyżurnym tel. 720250691.

W sprawie pogrzebu prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty. Ceremonie pogrzebowe odbywają się zwykle w godz. od 11.00 do 15.00. Telefon do pana Tomka sprawy cmentarne na cmentarzu 607439440.

1. Lokalizacja

Cmentarz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy znajduje się w Kozłowie Biskupim, przy ul. Akacjowej, bezpośrednio sąsiaduje z cmentarzem Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2. Pogrzeb

  1. Do załatwienia spraw formalnych związanych z katolickim pogrzebem konieczne są następujące dokumenty:- akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
    – Karta zgonu
  2. Dzień i godzinę pogrzebu ustalić należy z księdzem dyżurnym, a następnie poinformować o tym zakład pogrzebowy. Należy także jeśli pochówek odbywa się na naszym cmentarzu, skontaktować się z odpowiedzialnym za cmentarz. Telefon do pana Tomka sprawy cmentarne 607439440. Jeśli pogrzeb odbywa się w naszej parafii, a pochówek na innym cmentarzu należy poinformować o tym fakcie tamtejszych duszpasterzy lub zarządców cmentarza oraz dostarczyć im kartę zgonu.
  3. Jeśli na naszym cmentarzu następuje pochówek osoby z innej parafii, trzeba skontaktować się z kancelarią parafialną w celu uzyskania pozwolenia na pogrzeb, a następnie umówić się z odpowiedzialnym za cmentarz z ramienia proboszcza, telefon do pana Tomka sprawy cmentarne 607439440.
  4. W zakładce „pokładne” wszystkie potrzebne informacje dotyczące miejsca na cmentarzu i grobu.

3. Pokładne

  1. W celu przyznania miejsca cmentarnego tzw. „pokładnego” na grób pojedynczy lub podwójny należy uzyskać pisemne pozwolenie ks. proboszcza.2. Jednorazowe pozwolenie (patrz punkt 1) ważne jest przez 20 lat.3. Po upływie 20 lat należy skontaktować się z księdzem proboszczem w celu przedłużenia pierwszego pozwolenia tzw. przedłużenia „pokładnego”.4. Przyznanie miejsca na cmentarzu nie oznacza zgody na postawienie lub remont istniejącego pomnika lub dokonywanie jakichkolwiek prac remontowo-budowlanych na danym miejscu. Te czynności są przedmiotem oddzielnego zezwolenia.5. W zakładcewyciąg z regulaminu cmentarzaznajdują się wszystkie informacje dotyczące korzystania z cmentarza parafialnego. Pełny tekst w kancelarii parafialnej.

4. Wyciąg z Regulaminu Cmentarza

§1
1.Zarząd nad cmentarzem sprawuje proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Sochaczewie
§2
1.Cmentarz jest otwarty codziennie w okresie od 01 kwietnia do 30 września od godziny 7.00 do godziny 20.00, a pozostałych miesiącach od godziny 8.00 do zmroku.
2. Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

§3
1.Na cmentarzu obowiązują opłaty.
2.Wysokość opłat za korzystanie z cmentarza przyjęta przez Radę Parafialną jest dostępna w kancelarii parafialnej.
3.Opłaty pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania należy wnieść stosowne opłaty.

§4
1.Na terenie cmentarza zakazuje się:
– zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
– zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego wyznaczone,
– niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,
– ustawiania ławek, płotów itp. Utrudniających komunikację i ruch pieszy,
– zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca grobu,
– przemieszczania nagrobków,
– przebywania na cmentarzu poza godzinami otwarcia,
– przebywania dzieci w wieku przedszkolnym bez nadzoru rodziców,
– prowadzenia działalności handlowej, umieszczania reklam,
– sadzenia drzew, zbierania owoców, grzybów, roślin, kwiatów, nasion i zniczy,
– wjazdu na cmentarz bez zezwolenia zarządu cmentarza. Zakaz nie dotyczy służb porządkowych i interwencyjnych,
– wprowadzania zwierząt,
– palenia tytoniu i spożywania używek, przebywania w stanie nietrzeźwym lub budzącym zgorszenie,
2. Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania wszelkich prac budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia do zarządu cmentarza i uzyskania pisemnego zezwolenia na wykonywanie prac.
3. Bez zgody zarządu cmentarza nie wolno kopać, odkrywać grobów, chować zmarłych lub ludzkich szczątków.

§5
1.Wszelkie prace budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu albo upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.
2.Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
3.Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywania prac.
4.Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi i odbywać się wyłącznie od godz. 8.00 do godz.16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i świąt kościelnych.
5.Zarząd cmentarza ma prawo kontroli pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.
6.Pełny tekst aktualnego Regulaminu Cmentarza znajduje się w Kancelarii .