Statystyki kościele liczba chodzących na religię

Statystyki kościelne jak podaje KAI w depeszy z dnia 14 listopada 2023r.

Dane dotyczące frekwencji na szkolnej katechezie z podziałem na poszczególne diecezje co roku zbiera także Komisja Wychowania Katolickiego KEP. Do jej zadań w ramach Episkopatu należy opracowywanie programów katechetycznych i katechizmów, analiza katechizacji w przedszkolach, szkołach publicznych i prywatnych, w tym katolickich, a także formacja katechetów.

Udostępnione KAI statystyki dotyczą jednak poprzedniego roku szkolnego, a dane za rok bieżący wciąż są opracowywane. Dane te mogą być liczbowo i procentowo wyższe niż dane wielkomiejskie, gdyż obejmują obszar całych diecezji, tak terenów wiejskich, jak i miejskich.

Najwięcej uczniów chodzi na religię w archidiecezji krakowskiej (240 tys.), diecezji tarnowskiej (204 tys.) i arch. poznańskiej (180 tys.). Najmniej w diecezji drohiczyńskiej i opolskiej (po 28 tys.) oraz bydgoskiej (32 tys.).

Przypadek diecezji drohiczyńskiej jest szczególny, gdyż jest to jedna z najmniejszych obszarowo i najmniej zaludnionych diecezji, ale już pod względem procentowym plasująca się w czołówce – na religię uczęszcza tam 84,88% uczniów.

Najwięcej procentowo uczniów chodzi na religię w archidiecezji przemyskiej (96,5%), diecezji tarnowskiej (96,32%) i rzeszowskiej (94.93%). Najmniej – w archidiecezji warszawskiej (59,81%), diecezji opolskiej (63,37%) i arch. łódzkiej (65,37%).

Liczba uczniów na lekcjach religii z roku na rok spada, a co za tym idzie – także udział procentowy uczniów w tym przedmiocie. Łącznie na religię chodziło w ub. roku szkolnym 3 mln 392 tys. 529 uczniów, rok wcześniej – 3 mln 744 tys. 404, a w 2020/2021 – 3 mln 803 tys. 337.

Jeśli w ub. roku szkolnym frekwencja wynosiła łącznie we wszystkich typach placówek oświatowych 80,33%, to rok wcześniej było to 82,63% a w roku szkolnym 2020/2021 – 85,54%.

Przedszkola, podstawówki, licea…

Interesująco przedstawia się frekwencja z podziałem na poszczególne placówki oświatowe. 

W przedszkolach i szkołach podstawowych udział procentowy uczniów jest jeszcze dość wysoki. Średnia w przedszkolach to 83,74%; najwięcej w arch. przemyskiej – 99.36%, najmniej w łódzkiej – 48,63% i gnieźnieńskiej – 49,53%.

Z kolei średnia frekwencja w podstawówkach jest nawet wyższa – 88,9%. Prym wiodą uczniowie w diecezji radomskiej, gdzie na religię chodzi 99% ogólnej liczby, a ponadto w arch. przemyskiej (98,24%) i diec. łomżyńskiej (97,82%).

Najmniejsza frekwencja na religii jest w podstawówkach na terenie arch. warszawskiej (71,79%), diec. warszawsko-praskiej (76,28%) i arch. wrocławskiej (77,74%).

Zainteresowanie religią u uczniów (i ich rodziców) znacznie spada natomiast w szkołach ponadpodstawowych. Tu średnia w liceach ogólnokształcących to 60,08%, w technikach 65,74%, w szkołach branżowych I stopnia 63,74%, a II stopnia – 55,29%.

Co do liceów, zauważalne są znaczne różnice we frekwencji między placówkami niektórych diecezji. Najwięcej procentowo uczniów chodzi na religię w szkołach na terenie diec. tarnowskiej (91,42%), arch. przemyskiej (91,21%) i w diec. łomżyńskiej (87,93%). Natomiast najmniej w arch. szczecińsko-kamieńskiej (jedynie 29,04%), arch. warszawskiej (34,3%) i diec. legnickiej (35,98%).

Katecheci – wiek, liczba, podział

W roku szkolnym 2022/2023 w polskich szkołach wszystkich typów uczyło religii 29 tys. 86 katechetów. Z tej liczby 17 tys. 342 to świeccy (14 tys. 225 – kobiety, 3117 – mężczyźni), 8801 – księża diecezjalni, 1895 – siostry zakonne, 952 – zakonnicy, a 96 alumni lub diakoni przygotowujący się do kapłaństwa.

Najwięcej katechetów pracuje w arch. krakowskiej – 1530, diec. tarnowskiej – 1360, arch. poznańskiej – 1268 i arch. katowickiej – 1260.

Liczba nauczycieli religii do pewnego przedziału rośnie wraz z wiekiem. Do 30. roku życia jest ich 1922, w wieku 31-35 lat – 2839, 36-40 lat – 4035, 41-45 lat – 4418, 46-50 lat – 5643. Dalej następuje spadek liczby: katechetów w wieku 51-55 lat jest 5284, w wieku 56-60 lat – 3206, a powyżej 60. roku życia – 1739.