Laudato Si nowa Encyklika

Pierwsze myśli z Encykliki Papieża Franciszka Laudato Si poświęconej trosce o wspólny dom, opublikowanej 18 czerwca br.

zachod 04„Ta siostra ( ziemia ) protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jeste- śmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha w bólach rodzenia » (Rz 8, 22). Zapominamy, że my sami jesteśmy z prochu ziemi (por. Rdz 2, 7). Nasze własne ciało zbudowane jest z pierwiast- 1 Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń: Fonti Francescane (FF) 263; wyd. polskie: Źródła franciszkańskie, Kraków 2005, s. 348. 4 ków naszej planety, jej powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas i odnawia”.

 

Widok z naszej skarpy. Zachód słońca powyżej, roślinność blisko Bzury poniżej. Fot. Ks. K. Chmielewski
skarpa01

Zapraszam do samodzielnej lektury tekstu, który ma następujące rodziały:

Rozdział pierwszy CO SIĘ DZIEJE W NASZYM  DOMU

Rozdział drugi EWANGELIA STWORZENIA

Rozdział trzeci LUDZKI PIERWIASTEK KRYZYSU EKOLOGICZNEGO

Rozdział czwarty EKOLOGIA INTEGRALNA

Rozdział piąty WYTYCZNE

Rozdział szósty EDUKACJA I DUCHOWOŚĆ EKOLOGICZNA

Modlitwa za naszą ziemię

Chrześcijańska modlitwa wraz ze stworzeniem

tył kosc02